NIKOTIN

Chemický název: (S)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridin
Alternativní názvy: 1-methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine;
ß-pyridyl-alpha-N-methylpyrrolidine
CAS:
Sumární vzorec: C10H14N2

Molární hmotnost: 162,23
Molární objem:
Látkové složení:
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: myš i.v. 0,3 mg/kg; i.p. 9.5 mg/kg; p.o. 230 mg/kg
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
Důkaz:
Poznámky: Nikotin, strukturně poměrně jednoduchý alkaloid z Nicotiana tabacum a N. rustica. Charakterizuje se jako centrální gangliomimetikum (psychoanaleptikum). Stimuluje CNS až do vyvoláni křečí, velmi vysoké dávky mají depresivní účinek a mohou přivodit smrt zástavou dechu. Periferně vyvolává vázokonstrikci, zvyšuje žaludeční sekreci, stimuluje peristaltiku a má antidiuretický účinek. Při akutní otravě jsou zornice nejdříve zúženy, později rozšířeny, postižený je bledý, trpí sliněním, má průjem, při vážnější otravě je přítomna bradykardie, poruchy vědomi a křeče, v těžkých případech nepravidelné dýchání a v hlubokém bezvědomí může nastat smrt. Jako příznaky chronické otravy se uvádějí bolesti hlavy, nechutenství, poruchy srdeční činnosti, u žen častější výskyt gynekologických onemocněna a potraty. Obraz chronické otravy nikotinem není určitý a v popisech se směšuje s účinky kouření (s tabakismem), při kterém přistupuje ještě vliv oxidu uhelnatého, dehtu, někdy i arsenu a řady jiných látek, a s účinky inhalace tabákového prachu, při kterém je kromě nikotinu třeba přihlédnout i k dráždění respiračního systému, jako k němu dochází v každém prašném prostředí. S větší jistotou lze z těchto komplexních účinků přisoudit samému nikotinu jen poškození, která jsou důsledkem jeho vázokonstrikčního účinku, a poškození myokardu, na němž se u kuřáků podílí hlavně s oxidem uhelnatým. Kancerogenita samotného nikotinu prokázána není. Nikotin se dobře vstřebává sliznicemi i kůži. U lidi i u zvířat dochází rychle k návyku a vyvíjí se značná tolerance. Ačkoliv jsou abstinenční příznaky celkem bezvýznamné, je tabakismus nesnadno léčitelnou toxikománií.

Použitá literatura: 3

Chemicals

JK & PK

Zpět