TUJON

Chemický název: 4-methyl-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-on
Alternativní názvy: thujon;
3-thujanon

CAS:
Sumární vzorec: C10H16O

Molární hmotnost: 152,24
Molární objem:
Látkové složení: C(78,90 %), H(10,59 %), O(10,51 %)
Bod tání:
Bod varu:
Bod vzplanutí:
Tenze par:
Hustota:
Index lomu:
LD50: myš s.c. 134,2 mg/kg (a tujon 87,5 mg/kg, b tujon 442,2 mg/kg)
Koeficient lipofility:
Vzhled:
Rozpustnost
v běžných rozpouštědlech:
ve vodě nerozpustný
Důkaz:
Poznámky: a a b tujon se od sebe liší pouze ve stereochemii methylové skupiny na 4 uhlíku.

Použitá literatura: 

Chemicals

JK & PK

Zpět