Projekt TOXIKON je internetovým přehledem toxikologie.

Informace zde uvedené pocházejí od českých i zahraničních kapacit na různé oblasti toxikologie.

Doufáme, že i Vy zde naleznete informace které hledáte.

 

Corynebacterium ulcerans

Není dosud považováno za samostatný druh, je přiřazováno ke Corynebacterium diphtheriae, ačkoliv může být od něho spolehlivě odlišeno. Izoluje se jednak z infekcí u lidí, zejména angin, ale může být i původcem onemocnění zvířat (u koní, u opic chovaných v zajetí).

Zdrojem infekce je člověk nebo zvíře, k přenosu může dojít také infikovaným mlékem.

morfologie

Mikroskopicky jde o grampozitivní krátké až kokovité tyčky bez metachromatických granul. Netvoří pouzdro ani spory, není acidorezistentní.

Makroskopická morfologie kolonií je odlišná, kolonie jsou nažloutle pigmentované, lesklé a mazlavé.

biochemické vlastnosti

Štěpení cukrů je podobné Cor. diphtheriae, ale všechny kmeny hydrolyzuji močovinu a tvoří D sfingomyelinázu. Tento enzym se dá prokázat i na běžném krevním agaru s beraními krvinkami, kde chrání erytrocyty před hemolytickým účinkem současně přítomného stafylokokového beta lysinu (tzv. obrácený CAMP test).

patogenita

Je závislá na tvorbě toxických proteinů. Všechny kmeny tvoří toxickou D sfingomyelinázu, která štěpí sfingomyelin na N acetylsfingosylfosfát a cholin, působí dermonekroticky a letálně. Kmeny, které nesou informaci pro tvorbu difterického toxinu, jsou lyzogenní, tvoří toxický protein s difterickým identický jak mechanismem účinku, tak i antigenně. Oba zmíněné toxiny vyvolávají tvorbu antitoxických protilátek s neutralizační kapacitou. U jediného kmene byla popsána ještě tvorba třetího toxinu s účinky podobnými difterickému, ale antigenně odlišného. K ochraně pokusného zvířete je nutná směs všech tří antitoxinů.

onemocnění

Cor. ulcerans vyvolává u člověka převážně tonsilitidy, které mohou připomínat většinou lehčí formy záškrtu s možností vzniku difterické myokarditidy. Bývá izolován i z výtěrů od zdravých nosičů. Může vyvolávat také infekce kožní a infekce mízních uzlin. Vedle člověka mohou onemocnět opice (pneumonie) a domácí zvířata (koně, hovězí dobytek). U krav s mastitidou se prokazuje Cor. ulcerans v mléce.

terapie

Podobně jako Cor. diphtheriae je dobře citlivé na erytromycin. V terapii je nutno užít rovněž protilátek proti difterickému toxinu.

imunita

Imunita je převážně antitoxická, u kmenů tvořících difterický toxin je imunita určena protilátkami proti difterickému toxinu.