Jedy bakterií

Bakteriální toxiny

- cytolytické toxiny

- intracelulárně působící toxiny

- komplexní toxin

- superantigeny

Endotoxiny

Nomenklatura toxinů

Stanovení toxinů

Nejdůležitější baktérie produkující toxiny

komplexní (antraxový) toxin

Zvláštní postavení má toxin produkovaný Bacillus anthracis - antraxový toxin, který je jako jediný komplexní, skládající se ze 3 samostatných proteinů. Klíčovou roli hraje protektivní antigen (PA nebo také faktor II), který se váže na specifický receptor na eukaryotické buňce a vytváří sekundární receptory pro další dva proteiny. Funkce protektivního antigenu je obdobná jako u fragmentu B difterického nebo cholerového toxinu. Edemogenní faktor (EF, faktor I) a letální faktor (LF, faktor III ) se váží na sekundární receptory. Edemogenní faktor je adenylátcykláza závislá na kalmodulinu; není ani strukturálně ani antigenně podobná analogické komponentě toxinu Bordetella pertussis. Edemogenní faktor je syntetizován v inaktivní formě, aktivitu získává po vazbě s receptorem, která umožňuje průnik do cytoplasmy, kde je aktivován kalmodulinem. Edém charakteristický pro účinek antraxového toxinu vzniká únikem tekutiny a iontů v buňkách postižené tkáně. Edemogenní faktor spolu s protektivním antigenem snižují aktivitu neutrofilů. Způsob účinku letálního faktoru, jehož aktivace je rovněž závislá na vzniku sekundárních receptorů po vazbě protektivního antigenu, není zatím znám. Letální faktor sám je inaktivní. Faktor edemogenní spolu s protektivním antigenem vyvolávají edém, protektivní antigen spolu s letálním faktorem jsou letální, všechny 3 složky antraxového toxinu vyvolávají vznik edému a působí letálně. Kombinace edemogenního faktoru s letálním je inaktivní. Celý komplex je vysoce imunogenní, ale imunogenní je i samotný protektivní antigen.