Jedy řas

Omamné toxiny řas (ASP)
Ciguaterové toxiny řas (CFP)
Průjmové toxiny (DSP)
Neurotoxiny řas (NSP)
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP)
Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas
Ostatní

JEDY ŘAS
zdroje informací

 

Tak, jako je nutno rozlišovat řasy (eukaryotní organismy) od sinic (gramnegativní fotosyntetizující eubakterie) je nutno rozeznávat toxiny a alergeny. Zatímco látky, které působí alergie (kontaktní dermatitidy,astmatické záchvaty, otoky, slzení, kýchání apod.) produkují jak řasy sladkovodní, tak řasy mořské, toxické látky jsou v naprosté většině produkovány (dle současných znalostí) řasami, žijících ve vodách mořských a brakických.

Alergenní potenciál, dle posledních experimentů velmi souvisí s doprovodnými organismy. Bylo prokázáno, že např. Scenedesmus quadricauda, nebo Chlorella vulgaris v axenické kultuře jsou prakticky nealergizující, přírodní populace s dominancí těchto řas jsou však alergizující vysoce. V součastné době probíhají výzkumy, která skupina organismů je odpovědná za tyto efekty. Předpokládá se, že jde o bakterioplankton a epifytní bakterie žijící na povrchu buněk řas, které produkují exudáty (organické látky vylučované buňkami řas).

V následujícím textu předkládáme přehled pouze nejdůležitějších toxinů řas. Povšimněte si prosím, že některé názvy toxinů se objeví také v kapitole toxiny živočichů. Je to tím, že například tetrodotoxin a další toxiny jsou produkovány obrněnkami, které slouží jako potrava ryb a některých obojživelníků. Toxin je tak kumulován v potravních sítích a ryba se stává toxická nikoliv proto, že sama produkuje toxiny, ale proto, že přijímá toxiny v potravě.

 

skupina toxinů někteří zástupci
Omamné toxiny řas (ASP) Domoic acid, isodomoic acid D2, E3
Ciguaterové toxiny řas (CFP) Ciguatoxin, okadaic acid. 
Průjmové toxiny (DSP) Dinophysistoxin 1 a 3
Neurotoxiny řas (NSP) Brevetoxin B, brevetoxin C, GB3
Paralytické toxiny řas a sinic (PSP) Saxitoxin, neosaxitoxin, gonyautoxin, tetrodotoxin
Prymnetoxiny Prymnetoxiny
Alkaloidní neurotoxiny řas Glenodinin
Ostatní Caulerpin