Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

Členění toxikologie

Toxikologie je v naší republice uznaným vědním oborem až od roku 1988. Patří mezi lékařské vědy. Hlavním cílem toxikologie je zjištění škodlivých a nežádoucích biologických vlastností chemických sloučenin i jejich směsí, hledání preventivních opatření a účinné léčby, pokud k otravě dojde. K tomu je třeba pochopit podstatu škodlivého účinku látek.

Obecná toxikologie

Obecná toxikologie zkoumá teorii a obecné zákonitosti, týkající se interakce chemických látek a živých organismů. Zajímá se o to, jak se látka do organismu dostává, jak se dále mění, jak interaguje s důležitými orgány a jak se vylučuje. Popisuje různé faktory, které tyto děje ovlivňují. Značnou měrou zde pomáhají poznatky z xenobiochemie - biochemie cizorodých látek. Obecná toxikologie se též stará o definici základních pojmů, užívaných v toxikologii.

Analytická toxikologie

Analytická toxikologie využívá metod analytické chemie pro zjištění obsahu toxických látek v biologickém materiálu, ve vodě, v půdě i v živých organismech. Stanovuje postup práce od odebírání vzorku po vyhodnocení naměřených dat.

Ekotoxikologie

Viz Toxikologie životního prostředí

Experimentální toxikologie

Experimentální toxikologie zkoumá účinky chemických látek na pokusných zvířatech, tkáních, buňkách či izolovaných orgánech. Má za úkol stanovit toxické dávky nebo koncentrace látek, tzv. toxikologické indexy (např. LD50). Pokusně též zjišťuje metabolismus chemických látek a pozoruje konkrétní projevy otrav.

Farmaceutická toxikologie

Farmaceutická toxikologie se zabývá toxickými vedlejšími účinky léčiv.

Klinická toxikologie

Klinická toxikologie studuje účinky jedů na člověka. Popisuje příznaky otrav, pomáhá při jejich diagnóze a léčení. Hraje důležitou roli též při prevenci otrav.

Predikční toxikologie

Predikční toxikologie umožňuje určit toxické vlastnosti látek bez použití pokusných zvířat. Využívá k tomu jednak nahromaděné pokusné informace, ale též chemické struktury. Pomocí zobecňování a použití různých modelů odhaduje toxicitu neznámé látky. Využívá znalosti chemie, fyziky, biologie, matematiky, kybernetiky a molekulové grafiky.

Průmyslová toxikologie

Průmyslová toxikologie se zabývá toxickými účinky látek, objevujících se v průmyslu, tedy surovin, meziproduktů, produktů i odpadů. Zjišťuje bezpečnostní limity pro práci s chemikáliemi a určuje pravidla, jak s nebezpečnými chemikáliemi správně zacházet. Průmyslová toxikologie úzce souvisí s problematikou chorob z povolání.

Soudní toxikologie

Soudní, neboli kriminalistická toxikologie hledá způsoby průkazu otravy.

Speciální toxikologie

Speciální toxikologie se zaměřuje na konkrétní chemické látky. Popisuje mechanismus jejich účinku, průběh otravy, shromažďuje informace o toxických vlastnostech...

Toxikologie životního prostředí

Toxikologie životního prostředí se soustřeďuje na chemické znečištění životního prostředí (vody, potravin, ovzduší atd.) a to ve vztahu k jeho působení nejen na člověka, ale i na zvířata. Hledá možnosti odstraňování chemických látek ze životního prostředí a pomáhá při odstraňování nežádoucích účinků těchto látek. Součástí této toxikologie je i ekotoxikologie, zaměřená specificky na vliv toxických látek na dynamiku populace uvnitř ekosystému

Veterinární toxikologie

Veterinární toxikologie popisuje účinky jedů na zvířata. Zabývá se, podobně jako klinická toxikologie u člověka, též diagnostikou a léčením otrav.

Vojenská toxikologie

Vojenská toxikologie se zabývá zejména problematikou chemických zbraní a předcházení jejich účinku.