Toxikologie

Definice toxikologie

Historie toxikologie

Členění toxikologie

Definice jedu

Základy toxikologie

Cesta jedu organismem

Aplikace
Resorpce
Distribuce
Biotransformace
Eliminace

Vliv toxického agens na buňku

Mechanismus toxického účinku

Stupně poškození buňky

Projevy toxického účinku

Definice toxikologie

Toxikologie je věda o nežádoucích účincích látek, tedy věda o jedech. Název pochází z řeckého τοξικον (toxikon), což značí jedovou substanci, do které byla namáčena špička šípů, řecké τοξικοσ (toxikos) značí luk.

Současná moderní toxikologie je vědní obor studující nepříznivé (toxické) účinky xenobiotik na živé organismy, i na celé ekosystémy a to se zaměřením na jejich povahu, mechanismus jejich účinku (na úrovni buněčné, molekulární, biochemické) a na pravděpodobnost jejich výskytu.

Z výše uvedené definice vyplívá, že toxikologie je značně interdisciplinárním oborem. Při zkoumání povahy toxických látek využívá analytická a fyzikální chemie. Při studiu mechanismu toxického účinku se opírá o poznatky z biologie, patofyziologie, histologie, genetiky, farmakologie a imunofarmakologie. Při zjišťování výskytu v životním prostředí navazuje na poznatky z biologie, ekologie, botaniky, zemědělství a veterinární medicíny. Toxikologie též pomáhá při prevenci a léčbě otrav, kdy zase úzce spolupracuje s klinickými lékařskými obory.