Jedy živočišné

 • Prvoci
 • Láčkovci
 • Ostnokožci
 • Měkkýši
 • Blanokřídlý hmyz
 • Škorpióni
 • Pavouci
 • Ryby
 • Obojživelníci
 • Hadi
 • jedy měkkýšů ( mollusca )

  Z toxikologického hlediska jsou zajímavé především hromadné alimentární otravy mlži (ústřice, slávky, srdcovky). Tyto intoxikace se vyskytují náhodně, většinou v určitém období (hlavně v letních měsících při tzv. "kvetení planktonu") a v určitých oblastech (pobřeží Tichého oceánu v Americe, Kanadě, severní pobřeží Evropy, Lamanšský průliv). Mlži se stávají toxickými až sekundárně, po požití jedovatého planktonu. Toxiny z prvoků přecházejí do masa jedlých mlžů, kteří jsou vůči jedu rezistentní, ale cestou potravního řetězce způsobují intoxikace u člověka, včetně případů úmrtí.

  Jed

  Látka zodpovědná za otravu byla nazvána "paralytic shellfish poison" (PSP) a postupně z tohoto jedu byly izolovány a chemicky identifikovány hlavní složky - saxitoxin a další obdobné látky - gonyantoxiny. Saxitoxin a jemu chemicky blízké toxiny mají vysokou afinitu k sodíkovým kanálům a vazbou na receptory lokalizované blízko extracelulárnímu povrchu je blokují (lokální anestetika, která mají podobný mechanismus účinku, působí inhibičně z vnitřní strany na protein kanálu). LD50 intraperitoneálně podaného purifikovaného toxinu u myší je 10 mikrogramů na kilogram. Pro člověka se odhaduje perorální letální dávka 4 mg toxinu (toto množství může být dokonce obsaženo v porci menší než je 300 g ústřic).

  Intoxikace

  U otravy po požití měkkýšů byly pozorovány náledující formy: gastrointestinální, alergické, paralytické.

  Pro gastrointestinální typ otravy jsou charakteristické musea, zvracení, abdominální bolest, průjem. Symptomy nastupují obvykle za 8 - 12 hodin po p.o. příjmu. Tento typ intoxikace je způsoben bakteriálními patogeny a obvykle je omezen pouze na gastrointestinální projevy. Zřídka přetrvává déle než 48 hodin.

  U alergického typu intoxikace se jedná o hypersenzitivní reakci na maso ústřic, s nástupem prvních příznaků obvykle od 30 minut do 6 hodin. Klinický obraz může být ve svých symptomech široký: difúzní erytém, kopřivka, pruritus, generalizovaný edém, bronchokonstrikce. Případy smrti bývají vzácné, ale lidé, u kterých se jednou hypersenzitivita objevila, by se měli vyvarovat pojídání veškerých měkkýšů.

  Paralytický typ otrav je výsledkem působení vlastních toxinů - saxitoxinu a jeho analogů. První příznaky nastupují asi za 30 minut ve formě parestézie, která bývá popisována jako pocity necitlivosti, mravenčení, brnění, a to nejprve v oblasti rtů, jazyka, později se rozšiřuje na celou hlavu, krk a prsty u rukou a nohou. Dále v klinickém obraze dominuje ataxie, nesouvislá řeč až ztráta hlasu (afonie). Pokud oběť přežije prvních 10 - 12 hodin, prognóza bývá dobrá. Smrt je spojena s respiračním selháním.

  Terapie

  Po okamžitém vypláchnutí žaludku jsou uplatňována terapeutická opatření, která jsou pouze symptomatická. Zvýšení diurézy se někdy používá k rychlejší eliminaci saxitoxinu, který se vylučuje ledvinami.

  [ Další informace k této problematice na www ]